عملگرها در پی اچ پی PHP operators

عملگر در پی اچ پی PHP operator یک یا دو مقدار را گرفته و مقدار دیگری را تولید می کند ؛ می توان عملگرها را به دسته های زیر تقسیم کرد:

عملگرهای ریاضیاتی Arithmetic Operators (مثال + – * / % **)
عملگرهای انتساب Assignment Operators
عملگرهای بیتی Bitwise Operators (مثال & | ~ ^ >> << )
عملگرهای مقایسه Comparison Operators (مثال == >= <= != !== <==>)
عملگرهای کنترل خطا Error Control Operators (مثال @)
عملگرهای اجرا Execution Operators (مثال “)
عملگرهای افزایش و کاهش Incrementing/Decrementing Operators (مثال ++ –)
عملگرهای منطقی Logical Operators (مثال and && or || xor ! )
عملگرهای رشته ای String Operators
عملگرهای آرایه Array Operators
عملگرهای نوع Type Operators

حال مثالهایی را بررسی می نماییم :<?php
$a=2;
$b=3;
echo $a+$b; // خروجی: 5
echo '<br/>';

$a = 1;
echo $a++; // خروجی: 1
echo $a; // خروجی: 2 
echo '<br/>';
$b = 1;
echo ++$b; // خروجی: 2
echo '<br/>';
// ----------------------------------------------------------------
$a = 3;
$b = 2;
// باقی مانده remainder
echo $a % $b; // خروجی: 1
echo '<br/>';

// توان power/Exponentiation [PHP 5.6 & 7]
echo $a ** $b; // نتیجه: 9 3^2   
echo '<br/>';

$a+=$b; // $a=$a+$b
echo $a ;
echo '<br/>';
// ----------------------------------------------------------------
$a = "Kurosh";
$b = 'Parsi';
// اتصال concatenation
echo $a . $b; //خروجی: KuroshParsi
echo '<br/>';
echo $a .' '. $b; //خروجی: Kurosh Parsi
echo '<br/>';
echo '$a . $b = '.$a.$b; //خروجی: $a . $b = KuroshParsi
echo '<br/>';
echo "$a . $b".$a.$b; // خروجی: Kurosh . ParsiKuroshParsi
echo '<br/>';
// ----------------------------------------------------------------
$a = 123;
$b = "123";

if($a==$b) echo 'first ok'; // مقادیر برابرvalue equal
if($a===$b) echo 'second ok'; // مقادیر برابر و نوع متغیر یکسان value and type equal
echo '<br/>';

// نهایی خروجی : first ok
// ----------------------------------------------------------------
$a = 10;
$b = 20;

// عملگر "و" هر دو گزینه باید صحیح باشند and, true if both true
if($a==10 && $b==20) echo 'ok1'; // خروجی: ok1
if($a==10 && $b==21) echo 'ok2'; // خروجی:
echo '<br/>';

//عملگر "یا" حداقل یکی از دو گزینه باید صحیح باشد Or, true if at least one true
if($a==10 || $b==21) echo 'ok'; // خروجی: ok
if($a==11 || $b==21) echo 'ok'; // خروجی:
echo '<br/>';

// ----------------------------------------------------------------
//عملگر سفینه فضایی Spaceship Operator [PHP 7]
echo  1 <=> 1 ; //خروجی: 0 
echo  1 <=> 2 ; //خروجی: -1
echo  2 <=> 1 ; //خروجی: 1
echo '<br/>';


// ----------------------------------------------------------------
//عملگر نقل قول وارونه backticks operator
$cmd=`ipconfig`; // برای سیستم عامل لینوکس جایگزین کنید با: $cmd=`ifconfig`;  

//در سیستم عامل ویندوز دستور فوق اجرا و نتیجه مشاهده خواهد شد 
echo "<pre>$cmd </pre>";

این مقاله به زبان انگلیسی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *